TandzorgPlus, gevestigd aan Haarlemmermeerstraat 26 1058 KA te Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. In deze privacy verklaring informeert Tandzorgplus patiënten over de rechten van de patiënt ten aanzien van zijn/haar persoonsgegevens.

Het tandheelkundig dossier Voor een goede tandheelkundige behandeling is het noodzakelijk van iedere patiënt een tandheelkundig dossier samen te stellen. Het dossier bevat aantekeningen over uw gebitstoestand, gegevens over de uitgevoerde behandelingen en verslagen van onderzoeken. Ook worden gegevens opgenomen die elders, bijvoorbeeld bij uw huisarts, met uw toestemming zijn opgevraagd. Omgekeerd kan de tandarts gegevens uit uw dossier verstrekken aan andere hulpverleners, zoals een waarnemer, een parodontoloog, een orthodontist of een kaakchirurg. Dit gebeurt niet wanneer u daar uitdrukkelijk bezwaar tegen maakt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

· Voor- en achternaam

· Geslacht

· Geboortedatum

· Adresgegevens

· Telefoonnummer

· E-mailadres

· Burgerservicenummer (BSN)

· Verzekeringsgegevens

De persoonsgegevens zijn uitsluitend in te zien door de medewerkers van TandzorgPlus.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

TandzorgPlus verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

· Om gebruik te maken van onze diensten hebben wij je persoonsgegevens nodig voor verslaglegging.

· Om zorgkosten te kunnen declareren bij zorg verzekeraars.

· Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

· Om, na toestemming van u, overleg met eventuele andere behandelaars van u te hebben wanneer dit ten goede komt van de mondgezondheid.

· TandzorgPlus verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte, of in het kader van de wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg).

Beveiliging van uw gegevens Tandzorgplus zorgt ervoor dat uw gegevens veilig zijn opgeborgen, niet verloren raken en niet in onbevoegde handen komen. Alleen personen die rechtstreeks bij uw behandeling zijn betrokken, hebben toegang tot uw gegevens. Behalve de tandarts is dat bijvoorbeeld de mondhygiënist, de tandartsassistent of een waarnemer. Zij hebben alleen toegang tot die gegevens in het dossier die noodzakelijk zijn voor hun taak. Uiteraard zijn zij tot geheimhouding verplicht. Wanneer is uw toestemming nodig De tandarts gebruikt een beperkt aantal gegevens uit uw dossier voor zijn financiële administratie. Ook verstrekt hij gegevens uit uw dossier aan anderen als dat wettelijk is voorgeschreven. Als de tandarts uw gegevens wil gebruiken voor een ander doel dan hierboven is aangegeven, bijvoorbeeld voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek, dan moet hij u daarover informeren. Ook is het nodig dat u hiervoor toestemming geeft. Die toestemming is niet nodig als de gebruikte gegevens niet tot uw persoon te herleiden zijn. Bewaartermijn De algemene bewaartermijn van uw gegevens is tien jaar. Het kan voorkomen dat de gegevens langer bewaard moeten worden, bijvoorbeeld omdat dit van belang is voor langlopende of terugkerende behandelingen. Het initiatief tot langer bewaren kan ook van u uitgaan. Daarover kunt u nadere afspraken maken. Recht op inzage, afschrift, correctie, aanvulling en afscherming U heeft recht op inzage in uw gegevens en u kunt (foto)kopieën van uw gegevens opvragen. De tandarts mag voor de kopieën een vergoeding vragen. Als er in uw dossier inhoudelijk onjuiste gegevens staan, dan kunt u vragen deze te corrigeren. Verder kunt u vragen om een door u afgegeven (aanvullende) verklaring over de gegevens aan het dossier toe te voegen. U kunt, indien u toch prijs stelt op bewaring van de gegevens, verzoeken (bepaalde) gegevens voor anderen af te schermen. De tandarts reageert zo snel mogelijk op uw verzoek. In elk geval ontvangt u binnen vier weken een reactie. Recht op verwijdering en vernietiging U kunt vragen (een deel van) uw gegevens te vernietigen. Dit verzoek moet binnen drie maanden uitgevoerd worden, tenzij aannemelijk is dat het bewaren van de gegevens van aanmerkelijk belang is voor iemand anders dan uzelf, of omdat een wettelijke bepaling de vernietiging verbiedt.

Contactgegevens Tandzorgplus

Adres: Haarlemmermeerstraat 26
1058 KA Amsterdam

AGB: 12006808

Algemeen: 020 358 6298
E-mail: info@tandzorgplus.nl